Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Kibibyte" (KiB)

A Kibibyte corresponds to 210 = 1024 bytes.

– Main.SimonLeinen - 29 Sep 2007

  • No labels